The high quality Airline Training Management System
Professional Solution

Services

Airline Training Management System

Course Management System

ระบบจัดการเรียนการสอน รวมถึงการฝึกการอบรมเพื่อได้มาซึ่งคุณสมบัติต่างๆของผู้เข้าเรียน

Learning Management System

ระบบการเรียนรู้ออนไลน์ โดยสามารถเก็บข้อมูลและบันทึกผลการทดสอบของผู้เข้าเรียนได้

Schedule Assignment System

ระบบจัดการตารางการทำงานของพนักงาน รวมถึงระบบการเฝ้าระวังความเหนื่อยล้าของพนักงาน

 

More Services..

Document Version Controller

ระบบจัดการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญรวมถึงการจัดการควบคุมความทันสมัยของเอกสาร

Proficiency Notification Center

ระบบบันทึกและติดตามคุณสมบัติต่างๆของผู้ใช้งานและแจ้งเตือนเหตุการณ์ไปยังผู้ใช้งานและผู้ดูแลระบบ

Human Resource Management

ระบบจัดการบริหารบุคคล รวมถึงการกำหนดหน้าที่และการกำหนดตำแหน่งงานของพนักงานในบริษัท

Portfolio

Our professional customers

ระบบจัดการเรียนการสอนรวมถึงระบบบันทึกผลและติดตามผล
Training Management System
ออกแบบและพัฒนาระบบจัดการเรียนการสอนและระบบบันทึกและติดตามผลของนักบินบริษัทการบินไทย โดยได้มีการใช้งานต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2558 จนถึงปัจจุบัน และได้ขยายครอบคลุมการเรียนการสอนในส่วนอื่นๆเช่นลูกเรือ และ dispatcher
ระบบบริหารจัดการเครื่องฝึก
Training Device Management System
ออกแบบและพัฒนาระบบบริหารจัดการเครื่องฝึกให้แก่บริษัท เอเชียน เอวิเอชั่น เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด (AATC) โดยมีการใช้งานต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2562 จนถึงปัจจุบัน โดยได้ดูแลจัดการตารางการใช้งานเครื่องฝึก การลงบันทึกการใช้งาน การบันทึกจัดการข้อขัดข้อง การบันทึกและวางแผนการซ่อมบำรุง รวมไปถึงจัดการข้อมูลอะหลั่ยของเครื่องฝึก

- Profile -

Huawei Top Software Award
Top software reward form Huawei Thailand
Huawei's event Presentator
The specialist of software programming
Huawei Thailand Consultantcy
We are the only one of being Huawei's consultantcy
Thai Smile Airways
Thanks for using our full system serveices

We are connected